سامانه پیامک پیام رسون

پیشرفته ترین سامانه پیام کوتاه در ایران

اگر با روش های درست به بازاریابی پیامکی بپردازید، نه تنها مزاحم مشتری نیستید، بلکه برای او مفید هم خواهید بود. مطالب وبگاه ما را دنبال کنید تا از این موضوع مطلع شوید.

هم اکنون، برای مشاوره رایگان تماس بگیرید: 021-2842 3301

بررسی امنیت سرویس پیام کوتاه

15 مهر 1395 2733 106 3

بررسی امنیت سرویس پیام کوتاه

مقدمه

استفاده از تلفن همراه در میان جوامع بشري با رشد و استقبال روز افزونی مواجه شده است. در انتهاي سال 2007

2 میلیارد نفر مشترکین / 3 میلیارد نفر گذشت که از این میان، 88 / تعداد مشترکین تلفن همراه در جهان از مرز 33

2 فقط 196 UMTS 1 (با احتساب نسخ ارتقا یافته اش) بوده اند. این در حالی است که تعداد مشترکین GSM شبکه

3 یکی از ابتدای یترین و پرکاربردترین سرویس هاي ارائه (SMS) میلیون نفر بوده است [ 1]. سرویس پیام کوتاه

در سالهاي اخیر بسیار پر طرفدار بوده است . طبق SMS . و سایر سیستمهاي سیار است IS-95 ،GSM شده در

0 درصد درآمد / برآورد انجام شده حدود 10 درصد درآمد اپراتورها از محل پیامهاي کوتاه کاربران و فقط 5

علاوه بر کاربرد گسترده و کم هزین هاي که در ارتباطات بین فردي دارد، SMS . 4 بوده است WAP آنها از محل

می تواند در کاربردهایی مورد استفاده قرار گیرد که یک طرف ارتباط در آنها یک سیستم اطلاعاتی است. کنترل

لوازم و تجهیزات از راه دور، آموزش الکترونیکی، برگزاري انتخابات و نظرسنجی، خدماتی نظیر سر ویس

مقایسه قیمتها، تبلیغات و در نهایت تجارت و پرداخت سیار، بخش کوچکی از این قبیل کاربردها است که در

بسیاري از آنها، مقوله امنیت از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

در این مقاله، امنیت سرویس پیام کوتاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . از آنجا که امنیت سرویس پیام

به عنوان ) GSM کوت اه با امنیت سیستم سیار مورد استفاده پیوند خورده است، در بخش 2 اصول امنیتی

و GSM پرکاربرترین سیستم تلفن همراه دنیا)، در بخش 3 مشکلات امنیتی آن، در بخش 4 امنیت نسخ ارتقا یافته

در بخش 5 امنیت سرویس پیام کوتاه و راهکارهاي برقراري امنیت انتها به انتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سامانه پیام کوتاه پیام رسون

سامانه پیامک پیام رسون

سهم شما از فروش آنلاین چقدر است؟
برای مشاوره رایگان، با ما تماس بگیرید

021-2842 3301
آخرین مطالب